هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

تحلیل داده ها


تجزیه و تحلیل داده ها فرآیند جمع آوری، مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده ها برای استخراج بینش هایی است که از تصمیم گیری پشتیبانی می کند. روش ها و تکنیک های مختلفی برای انجام تحلیل بسته به صنعت و هدف تحقیق وجود دارد.

همه این روش های مختلف عمدتاً بر دو حوزه اصلی استوار هستند: تحقیقات کمی و کیفی.


1400/10/28

فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
 -----
 -----
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top