هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

تحلیل Q


چارچوب فلسفي روش کیو، پارادايم تفسيرياثبات­گرايي اسـت. روش کیو فنی است که پژوهشگر را قادر می­ سازد تا اولا ادراکات و عقاید فردی را شناسایی و طبقه بندی کند و ثانیا به دسته بندی گروه­ های افراد بر اساس ادراکاتشان بپردازد. هدف اصلی این فن، آشکار ساختن الگوهای مختلف تفکر است، نه شمارش تعداد افرادی که تفکرات مختلفی دارند.

 

 

روش تحقیق Q

روش تحلیل عاملی، اصلی‌ترین روش آماری برای تحلیل ماتریس داده‌های کیو در روش شناسی کیو (روش تحقیق Q) است. مبنای این روش نیز همبستگی بین افراد است. از این‌رو، از عبارت «تحلیل عاملی کیو» (Q Factor Analysis) استفاده می‌شود تا تاکید شود که در فرایند تحلیل عاملی، افراد به جای متغیرها دسته‌بندی می‌شوند. با وجود این، به لحاظ آماری هیچ اختلافی بین تحلیل عاملی کیو و تحلیل عاملی اصلی وجود ندارد.

1401/01/13

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top