هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

تحلیل داده


ارزیابی داده ها را با استفاده از ابزار آماری و یا تحلیلی تحلیل داده می نامند. تحلیل داده در کار پژوهشی اهمیت فراوانی دارد و نتایج تحقیق به کیفیت و دقت تحلیل وابسته است. لذا لازم است محققان برای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق خود، ضمن بهره گیری از روش مناسب؛ تحلیل داده ها را با دقت فراوان به منظور تعیین اطلاعات مفید و کمک به فرایند تصمیم گیری انجام دهند.

تحلیل داده ها

1401/06/02

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top