هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

مدیریت بحران

مدیریت بحران
نام پرسشنامه :مدیریت بحران
نویسندگان :
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

اندیشه بشری در زمینه مدیریت بحران معطوف پیشگیری، آمادگی و مقابله با بحران در زمینه‌های بحران‌های سازمانی و بحران‌های طبیعی شده است. بحران، واقعیتی اجتناب ناپذیر در زندگی اجتماعی است. بحران ها در ذات خود بستر شكل گیری تهدیدها و فرصت هایی هستند که بر حسب نوع، شدت و گستره ی محیطی بحران، می تواند نظام سیاسی و مدیران حاکم را در شرایط دشوار و پر مخاطره ای قرار دهند. در شرایط بحران، فعالیت های خبری و اطلاع رسانی از چنان حساسیتی برخوردار است که همه چیز تعیین کننده می شود: زمان، تصویر، لحن، ادبیات و واژه. بنابراین آنچه که در این شرایط از حساسیت و اهیمت ممتاز برخوردار می شود، مدیریت شرایط بحرانی و  مدیریت استراتژیکدر مواقع بحرانی است.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top