هماهنگی از طریق واتساپ:

09014660828

کیفیت خدمات آموزشی

کیفیت خدمات آموزشی
نام پرسشنامه :کیفیت خدمات آموزشی
نویسندگان :پارماسون و همکاران، 1985
پایایی :پایایی دارد
مقاله base :
شیوه امتیازدهی :طیف 5 گزینه ای لیکرت
قیمت :20000ریال
توضیحات :

کیفیت خدمات، درجه اختلاف بین ادراک مشتری و انتظارات آنها از خدمات است. کیفیت خدمات، موضوعی است در برگیرنده ابعادی قابل اعتماد بودن، پاسخگو بودن، اطمینان دادن، همدلی داشتن و حفظ ظاهر نمودن. فایل ها

فایلعنوانتاریخ ثبت
پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشیپرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی1401/03/04
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top